Mikä on oikea yleislääkäri?

Päivitetty 15.1.2022

Yleislääkärin toimenkuva ja osaaminen

Yleislääkäri on ihmiseen, perheeseen ja yhteisöön kokonaisvaltaisesti suhtautuva lääkäri; työtä eivät määritä spesifit taudit tai elinjärjestelmät. Hän käyttää yleensä ns. matalaa teknologiaa hyödyntäen tyypillisesti osaamistaan ja seurantaa työvälineinään. Yleislääkäri koordinoi potilaan kulkua palveluverkostoissa.

Yleislääkärin pitkäkestoisille hoitosuhteille on tyypillistä laaja-alaisuus: kaikki ihmiselämään sisältyvä kuuluu yleislääkärille. Yleislääkäri hallitsee laajoja kokonaisuuksia. Osaamiseen kuuluvat väestön ja sen terveyden ja asuinympäristön tuntemus sekä terveyden edistämisen ja ehkäisevien toimien asiantuntijuus.

Yleislääkärin koulutus

Yleislääkäri on yleislääketieteen erikoislääkäri, joka on suorittanut kuusivuotisen lääkärikoulutuksen jälkeen vielä kuusivuotisen erikoislääkärikoulutuksen. Yleislääketiede on suurin 50 lääketieteen erikoisalasta. Vuonna 2018 Suomessa oli noin 2 500 työikäistä yleislääketieteen erikoislääkäriä.

Laillistettua lääkäriä, jolla on laaja-alainen näkemys ja pitkäaikainen kokemus perusterveydenhuollosta voidaan myös kutsua yleislääkäriksi, vaikka hän ei ole erikoistunut.

Polku yleislääkäriksi

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksessa on, kuten muillakin erikoisaloilla, 6 kk koejakso, minkä hyväksymisen jälkeen koulutus jatkuu. Erikoisalakohtaisesta koulutuksesta pääosa suoritetaan terveyskeskuslääkärin tehtävässä; lisäksi työskennellään vähintään 18 kk muilla kliinisillä erikoisaloilla erikoistuvana lääkärinä. Koulutusohjelma on samanlainen kaikissa yliopistoissa.

Terveyskeskuksessa lääkärin työhön sisältyy mm. seuraavia tehtäviä

 • Äitiysneuvola
 • Lastenneuvola
 • Terveysneuvonta
 • Rokotukset
 • Kouluterveydenhuolto
 • Opiskelijaterveydenhuolto
 • Kutsuntatarkastukset
 • Erilaiset seulonnat
 • Vammaisten terveyspalvelut
 • Mielenterveystyö
 • Päihdepalvelut
 • Lääkehuolto
 • Kiireetön vastaanottotoiminta
 • Terveydentilan tarkastukset ja lausunnot
 • Kiireellinen avovastaanotto ja päivystys
 • Diagnostiset palvelut
 • Vanhustenhuolto
 • Tartuntatautien hoito
 • Ympäristöterveydenhuollon velvoitteet
 • Lääkinnällinen kuntoutus apuvälineineen
 • Kuoleman toteaminen ja kuolintodistukset
 • Viranomaisyhteistyö kuten poliisin virka- apupyynnöt

Lääkärit tekevät myös yhteistyötä kuntien opetus- ja sosiaalitoimen kanssa, erityisesti lastensuojelun ja aikuissosiaalityön saralla. Terveyskeskusten erikoislääkärit osallistuvat myös lääkärien kouluttamiseen kaikissa lääkärikoulutuksen vaiheissa.

Yliopistot ja yleislääkärikoulutus

Yliopistot solmivat koulutuspaikkasopimuksen koulutuksen laatukriteerit täyttävien terveyskeskusten kanssa. Yleislääketieteen erikoistumiskoulutus on ohjattua, ja se koostuu monipuolisesta työstä perusterveydenhuollon (terveyskeskuksen) eri osa-alueilla. Ohjaajana toimii erikoislääkärikouluttaja, joka on tehtävän edellyttämän valmennuksen suorittanut alan erikoislääkäri.

Suunnitelmallisilla ohjaustunneilla kartutetaan erikoistujan yleislääketieteen keskeistä osaamista yhdessä kouluttajan kanssa. Osaamisen karttumista tukeva arviointi kuuluu oleellisena osana työskentelyyn ja ohjaukseen. Koulutuspaikassa järjestetään säännöllistä toimipaikkakoulutusta. Lisäksi erikoistuja osallistuu yliopistojen tai erikoisalayhdistysten järjestämään teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen ja suorittaa yliopiston järjestämän johtamiskoulutuksen. Erikoistumisen loppuvaiheeseen sisältyy kirjallinen loppukuulustelu.

Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksen koulutusohjelmaa koskevat tiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys

Pin It on Pinterest

Share This